Nadzwyczajny konkurs na koniec roku. Zostań Moniuszką!

Kończy się rok. W tym ten szczególny - Rok Moniuszkowski. Na finał proponujemy zabawę z aplikacją Zostań Moniuszką!

Czy nie marzysz czasem o tym, aby spróbować swoich sił jako kompozytor? A może chcesz stworzyć własną opowieść o... miłości? Czy historie z dawnej Polski mogłyby się wydarzyć dzisiaj? Jeśli masz ochotę wejść w świat opery i stworzyć własną współczesną wersję „Halki” czy „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki, to ta aplikacja jest właśnie dla Ciebie. Zostań kompozytorem!

Pobierz darmową aplikację, oglądnij skróty oper Moniuszki, stwórz własną wersję współczesnych opowieści, wyślij do nas i wygraj nagrody. Jurorami będą nasi Czytelnicy, głosujący na najlepszą wersję na YouTube.

Zwycięzca otrzyma roczną prenumeratę Presto. Laureaci trzech pierwszych miejsc - także płyty i książki o tematyce muzycznej. 

Pobaw się z nami - prześlij film do 31 stycznia 2020. Rozstrzygnięcie konkursu 15 lutego 2020. 

 

Regulamin Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „Zostań Moniuszką!”
z dnia 20 XII 2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Redwood Project Kinga Wojciechowska z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 64 lok. 30, 00-322 Warszawa, NIP 693 153 34 11, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogólnodostępny i bezpłatny oraz jest prowadzony na kanale Organizatora na platformie YouTube „Presto. Muzyka Film Sztuka” na playliście „Zostań Moniuszką!”
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji i podejmowaniem ostatecznych decyzji sprawuje Organizator.

CEL I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych 3 indywidualnych filmów animowanych, stworzonych przez uczestników Konkursu, dzięki aplikacji mobilnej „Zostań Moniuszką!”, odrębnie w kategorii „Straszny dwór  - Stwórz swoją wersję opery” oraz „Halka - Stwórz swoją wersję opery”.
6. Zadaniem uczestnika Konkursu jest pobranie i zainstalowanie bezpłatnej aplikacji mobilnej „Zostań Moniuszką” na urządzenie mobilne (smartfon, tabel), działające w systemie Android lub iOS, z dostępnych sklepów Google Play oraz App Store, wykonanie własnego filmu animowanego w kategorii „Straszny dwór” lub „Halka” oraz przesłanie wygenerowanego filmu w formacie mp4 na adres [email protected] wyłącznie za pośrednictwem wetransfer.com. Jeden uczestnik może zgłosić 1 film w każdej z kategorii.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w pkt. 6 Regulaminu oraz przestrzeganie zobowiązań opisanych a pkt. 12 Regulaminu. Naruszenie Regulaminu daje prawo Organizatorowi do usunięcia nadesłanego filmu z konkursu.

NAGRODY
8. O wynikach decyduje liczba przyznanych przez użytkowników YouTube głosów generowanych w formie tzw. łapek („To mi się podoba” / „To mi się nie podoba”) w momencie zakończenia Konkursu. Łapka w górę to + 1 punkt, łapka w dół to -1 punkt. O wyniku decyduje suma wszystkich łapek.
9. Nagrodami w każdej kategorii są płyty i książki o tematyce muzycznej. Nagrody funduje i wyznacza Organizator. Dodatkowo zwycięzca konkursu w każdej kategorii otrzymuje prenumeratę kwartalnika Presto na rok 2020.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu na adres, który podadzą w wiadomości z filmem konkursowym. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na portalu Organizatora [Prostoomuzyce.pl] i w mediach społecznościowych Organizatora.

UCZESTNICY KONKURSU
11. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
12. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
e) zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu YouTube;
f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
g) w edytowanych komentarzach tworzonych przez niego filmów animowanych nie będzie używał wulgaryzmów, nie będzie wyśmiewał się z prawdziwych postaci i nie naruszy ich dóbr osobistych oraz nie będzie wprowadzał komentarzy i opinii niezwiązanych z treścią aplikacji.
13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

CZAS KONKURSU
14. Konkurs trwa od dnia 21 grudnia 2019 od godz. 0:00 do 31 stycznia 2020 do godz. 12:00. Rozstrzygnięcie konkursu - 15 lutego 2020 r. do godz. 23:59

ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA KONKURSU
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu aplikacji mobilnej „Zostań Moniuszką!”, platformy YouTube, Internetu i innych sieci teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz urządzeń mobilnych Uczestnika.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KOMINUKAT RODO
17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
18. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
19. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
20. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, modyfikowania oraz usuwania.

REKLAMACJE
21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie w formie tradycyjnej lub elektronicznej do 7 dni od daty zakończenia Konkursu, opisując szczegółowo opis wnoszonej reklamacji oraz podając zwrotny adres do korespondencji.
22. Wszystkie Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, który udzieli wnoszącemu reklamację pisemną odpowiedź do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 r. i obowiązuje do zakończenia Konkursu.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
25. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Wszystkie treści na PrestoPortal.pl czytasz za darmo. Jesteśmy niezależnym, rzetelnym, polskim medium. Jeśli chcesz, abyśmy takim pozostali, wspieraj nas - zostań stałym czytelnikiem kwartalnika Presto. Szczegóły TUTAJ.
Jeśli jesteś organizatorem życia muzycznego, artystycznego w Polsce, wydawcą płyt, przedstawicielem instytucji kultury albo po prostu odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą - wspieraj Presto reklamując się na naszych łamach.
Więcej informacji: Edyta Ruta | edyta.ruta [at] prestoportal.pl | +48 579 66 76 78

Więcej artukułów z kategorii: 

Dodaj komentarz

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Oceń zawartość: 

Brak głosów